เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างกลมกลืน

การละเมิดสิทธิในประเทศยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักห้าคน ได้แก่ หน่วยงานพลเมืององค์กรภาคประชาสังคมองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่างมีความหมายแตกต่างกัน เขากล่าวว่าแม้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน 90% ต่อประชาชน แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งห้าคนได้ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

และสร้างความขัดแย้งขึ้นเนื่องจากขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่สิ้นสุด สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควรงดเว้นเสียจากการละเมิดสิทธิของผู้อื่นดังนั้นประเทศจึงสามารถก้าวไปสู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างกลมกลืน อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการมูลนิธิวัฒนธรรมระหว่างประเทศนายพรเพ็ญคงคงเกียรติกล่าวว่ารากเหง้าของปัญหาไม่ได้อยู่ในความเข้าใจผิด แต่เกิดจากการใช้อำนาจและการขาดหลักกฎหมาย